Domosa.czVše pro uklidDomosagroupFluid FilmStop korozeKoroze
Košík: 0 kč
Zobrazit
Vysypat
Dnes je Pondělí 21. Května 2018
Přihlášení
Katalog zboží
Čistící a úklidová technika
Běžné úklidové prostředky
Průmyslové čistící prostředky
Úklidové vozíky a doplňky
Spotřební materiál
Hygienický program
Kartáčovina
Autokosmetika
Prostředky osobní hygieny
ProBio
Fluid film

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

firmy DOMOSA Zlín, s.r.o.

se sídlem Zahradní 973, 763 02 Zlín 4
identifikační číslo: 60710098
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15506,
pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu.


Obchodní podmínky přesně vymezují povinnosti a práva prodávajícího, tedy firmy DOMOSA Zlín, s.r.o. a kupujícího, tedy spotřebitele nebo podnikatele.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
Je-li smluvní stranou podnikatel, který nakupuje výrobky za účelem svého podnikání, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění platných novel.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Domosa Zlín, s.r.o., se sídlem Zahradní 973, Zlín 4, identifikační číslo: 60710098, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15506 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.e-uklid.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. V případě rozdílů mezi Všeobecnými obch. podmínkami a individuální smlouvou má přednost znění smlouvy.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek a reklamačního řádu může společnost měnit a doplňovat, přičemž pro kupujícího platí vždy obchodní podmínky ve znění, uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ,který obsahuje zejména informace o:
0 objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku
0 způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
0 informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.4. Po zkontrolování objednaného zboží odešle kupující prodávajícímu objednávku kliknutím na tlačítko „odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.7. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu a že s nimi souhlasí.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
0 v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Zahradní 973, 763 02 Zlín 4;
0 v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
0 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 86-2037490217/0100 vedený u společnosti Komerční banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.2. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
4.3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Zboží bude odesláno na adresu kupujícího ihned po připsání částky na účet prodávajícího.
4.4. Při pravidelném odběru může prodávající kupujícímu umožnit platbu převodem po obdržení zboží se splatností 14 dní.
4.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu lze vzájemně kombinovat – viz slevový systém.
4.6. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej se zbožím na adresu kupujícího. Při odběru zboží na dobírku obdrží kupující fakturu po zaplacení určené částky při dodání zboží.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1. Kupující, který je spotřebitelem má v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí kupující zaslat na adresu společnosti DOMOSA Zlín, s.r.o, Zahradní 973, 763 02 Zlín 4 či na adresu elektronické pošty prodávajícího – domosa@domosa.cz.
5.2. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 10 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.
5.3. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu peníze za vrácené zboží do 10 dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4 obchodních podmínek, nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.4. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.5. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
5.6. V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se ustanovení §436 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
5.7. Kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v na základě nevyhovujícího stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží zhodnotí prodávající.
5.8. Nedojde-li k dohodě podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.
5.9. Vrácení peněz se provádí dobropisem.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1. Způsob doručení zboží si určuje kupující dle nabídky uvedené na stránkách e-shopu.
6.2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
7.1. Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR.
7.2. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad ( viz Reklamační řád).

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
8.1. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, fakturační a dodací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a bankovní účet (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
8.2. Prodávající údaje o kupujícím zásadně nesděluje třetím osobám, vyjma těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky, příp. reklamace kupujícího (především dopravní společnosti) a to jenom v rozsahu nezbytně nutném pro vyřízení konkrétní objednávky.
8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Souhlas se zasíláním informací může kupující kdykoliv odvolat.
9.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
10.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
10.3. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek se provádějí písemnou formou.
10.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
10.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování:
DOMOSA Zlín, s.r.o., Zahradní 973, 763 02 Zlín 4, adresa elektronické pošty: domosa@domosa.cz, telefon : 577 106 042, 577 106 041, fax: 577 106 235.

Ve Zlíně dne 01.01.2013
Rychlý kontakt
obchodní oddělení
mobil: 777 715 790 mobil: 777 711 978
Doprava
 

Poštovné nad 1 500,-Kč

ZDARMA

platí jen pro Českou republiku

a hmotnosti max.50kg

 

EET
 

Podle zákona o evidenci třžeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Hledání
Akce
Imi Top 1 l

Imi Top 1 l

Cena u nás: 132 Kč
Info: Vysoce účinný univerzální čisticí přípravek bez obsahu amoniaku. Důkladně čistí plochy a povrchy od mastnoty a veškerých nečistot (podlahy, dveře,....
Maxx Into 1 l

Maxx Into 1 l

Cena u nás: 110 Kč
Info: Vysoce účinný čisticí prostředek pro sanitární zařízení s dlouhotrvající příjemnou vůní. Účinně odstraňuje vápenaté usazeniny, zbytky mýdla a mastnotu.
Brial XL Fresh 1 l

Brial XL Fresh 1 l

Cena u nás: 133 Kč
Info: Šetrný čisticí prostředek pro všechny omyvatelné materiály. Účinně čistí a po oschnutí nezanechává šmouhy.
Satine Brillant Plus 1 l

Satine Brillant Plus 1 l

Cena u nás: 389 Kč
Info: Přípravek na bázi mýdla. Čistí, ošetřuje a chrání v jednom pracovním úkonu. Vytváří lesklý ochranný film.
Pep Active 500 ml

Pep Active 500 ml

Cena u nás: 310 Kč
Info: Speciální sprejový čistič k odstraňování skvrn od propisek, fixů, barev, mastnoty a oleje.
Sapur B 500 ml

Sapur B 500 ml

Cena u nás: 181 Kč
Info: Přípravek pro lokální odstraňování skvrn z textilií.